Rekisteriseloste

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
Laatimispäivä 9.3.2016

1
Rekisterin-pitäjä
Nimi: Sponda Oyj

Osoite: Korkeavuorenkatu 45, 00101 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
vaihde 020 43131
fax 020 431 3333

2
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Mervi Ahola

Osoite:

Aleksanterinkatu 32 B
33101 Tampere
puh. 040 653 2575
mervi.ahola@sponda.fi
www.sponda.fi
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

3
Rekisterin nimi
Kauppakeskus Ratina asiakasrekisteri

4
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakastietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamista, palveluiden kehittämistä ja markki-nointitarkoituksia varten.

5
Rekisterin tietosisältö
Etunimi, sukunimi, sukupuoli, sähköpostiosoite, postinumero, syntymävuosi, rekisterinumero
Henkilökohtainen kampanjaviesti
Palvelutoiveet
Tieto kilpailuun osallistumisesta

6
Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot kerätään henkilöltä itseltään eri kanavien kautta, kuten Kauppakeskus Ratinan verkkosivuston, erilaisten sosiaalisen median kanavien ja promootiotilaisuuksissa käytet-tyjen käsinkirjoitettujen lomakkeiden kautta.

7
Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille toimijoille tai kolmansille osapuolille. Sponda voi hyödyntää ulkopuolisia palveluntarjoajia henkilötietojen käsittelyssä.

8
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9
Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto
Manuaalisesti kerättyjä tietoja tullaan säilyttämään lukitussa tilassa, johon vain valituilla henkilöillä on pääsy.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot
ATK:lla käsiteltävät tiedot ovat salasanasuojatut.

10
Tarkastus-oikeus
Rekisteröity voi käyttää tarkastusoikeuttaan
Ratina-verkkosivujen kautta käyttämällä omaa sähköpostiosoitettaan. Rekisteröidyn on tarvittaessa varauduttava todentamaan henkilöllisyytensä asianmukaisilla dokumenteilla.

11
Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröity voi esittää henkilötietojen korjaamista koskevan pyynnön Ratina-verkkosivujen kautta käyttämällä omaa sähköpostiosoitettaan. Rekisteröidyn on tarvitta-essa varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä asianmukaisilla dokumenteilla.

12
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on aina oikeus kieltää henkilötietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoi-tuksiin.