1. Rekisterinpitäjä

Sponda Oyj (jäljempänä ”Sponda”)
osoite: Korkeavuorenkatu 45, 00130 Helsinki
Puhelin: 020 43131
Y-tunnus: 0866692-3

 

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Nimi: Mervi Ahola
osoite: Aleksanterinkatu 32 B
33101 Tampere
Puhelin: 040 653 2575

 

3. Rekisterin nimi

Kauppakeskus Ratinan asiakas- ja kontaktirekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään Spondan markkinointiviestinnän kohdentamiseen postite, sähköpostitse tai matkapuhelimeen markkinointiluvan mukaisesti. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhde, suostumus tai toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietojen käyttötarkoitus on Spondan ja sen asiakkaiden välisen asiakassuhteen hoitaminen, ylläpito, kehittäminen, analysointi ja tilastointi. Lisäksi tietoja voidaan käyttää Spondan ja sen konserniyhtiön ja Spondan vuokralaisten suoramarkkinointiin (ml. uutiskirjeen tilaus), markkinointikilpailujen järjestämiseen, profilointiin, etämyytiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin. Tietoja voidaan käyttää myös Spondan liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelemiseen ja kehittämiseen. Tietoja voidaan siirtää ja jakaa Spondan eri konserniyhtiöiden, kauppakeskusten sekä palveluntarjoajien välillä.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia asiakkaan antamia perustietoja kuten: Nimi, ikä tai syntymävuosi, sukupuoli, äidinkieli, osoite- ja muut yhteystiedot. Käsiteltäviä tietoja voivat olla myös esimerkiksi: Lupa ja -kieltotiedot, rekisteröidyn antamat kiinnostuksen kohteita tai asiointiuseutta Spondan kauppakeskuksissa koskevat tiedot tai muut yhteydenottamisen tai kohdentamisen kannalta tarpeelliset tiedot.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään, hänen suostumuksellaan tai asiakkuuteen, asialliseen yhteyteen ja niihin liittyvään eri kanavissa tapahtuvaan asiointiin ja muuhun vastaavaan toimintaan liittyvistä tapahtumista.

 

7. Tietojen luovutus ja siirto

Rekisteristä ei luovuteta tietoja ulkopuolisille osapuolille. Henkilötietoja voidaan luovuttaa Spondan valituille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin henkilötietolain ja tietosuojalainsäädännön sallimissa puitteissa sekä luovuttaa tietoja toimivaltaisille viranomaisille esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi.

Sponda tai Spondan alihankkijat taikka yhteistyökumppanit saattavat käyttää henkilötietojen käsittelyssä apunaan yrityksiä, jotka sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella tai käyttävät Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevaa työvoimaa tai muita resursseja henkilötietojen käsittelyyn. On myös mahdollista, että jokin Spondan valitsema yhteistyökumppani, jolle Sponda päättää edellä todetuin perustein luovuttaa tietoja, itse sijaitsee Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tarvittavat henkilötietojen siirrot toteutetaan kaikissa tilanteissa tavalla, joka täyttää lainsäädännössä tietojen siirrolle asetetut vaatimukset.

 

8. Asiakasrekisteriin kuuluvan asiakkaan oikeudet

Jokaisella asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tiedot voi tarkastaa toimittamalla kirjallisen tarkastuspyynnön omakätisesti allekirjoitettuna rekisteriasioita hoitavalle taholle (kohta 2.). Tiedot toimitetaan kirjallisesti postitse tarkastuspyynnössä ilmoitettuun osoitteeseen. Tiedot voi tarkastaa maksutta yhden kerran kalenterivuodessa. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Jokaisella asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja muun muassa suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kieltoasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä postitse kohdassa 2 ilmoitettuun osoitteeseen.

 

9. Rekisterin suojaus

Manuaalinen aineisto: Liittymis- ja kilpailulomakkeet ja muut manuaalisesti käsiteltävät ja henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan käsittelyn jälkeen asianmukaisesti.
Sähköinen rekisteri: Ratinan asiakasrekisteriä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Ainoastaan määrätyillä Spondan työntekijöillä ja yhteistyökumppaneiden edustajilla on oikeus käsitellä asiakasrekisterissä olevia tietoja.